Så funkar det

#

Placering av panna, ackumulatortank och Laddomat

När pannan startar cirkulerar Laddomaten vattnet internt i pannan så att den snabbt kommer upp i arbetstemperatur och kan börja värma tanken. Sedan pumpar Laddomat in hett vatten i ackumulatortankens topp så långsamt och kontrollerat att skiktningen blir optimal. Dessutom kyler Laddomat pannan med förvärmt returvatten - varmt vatten från pannans topp späds ut med lite kallt vatten från tankens botten.

#

Dessa funktioner ger pannan så mycket bättre driftförutsättningar att vissa panntillverkare ger längre garanti på pannan om Laddomat ingår i värmesystemet. Skälet är att risken för korrosion i pannans bottendel minskar drastiskt när returvattnet förvärms. På sidan till höger kan du se hur Laddomat fungerar under de vanligaste driftfaserna.

#

#

Uppstart. När eldningen inleds startar även Laddomatens pump, lämpligen med hjälp av en rökrörstermostat. Laddomaten pumpar runt vattnet i pannan så att den når optimal arbetstemperatur snabbt.Drift. Laddomaten laddar tanken med så lågt flöde att skiktningen blir optimal.


#

#

Avslutning (Laddomat 11 och 21). När tanken börjar bli fulladdad kyler Laddomaten pannan med maximalt flöde. När pannan brunnit ut stoppas pumpen av rökrörstermostaten.Självcirkulation vid avslutning och själv-cirkulation vid strömavbrott (Laddomat 21). Det varma vatten som är kvar i pannan fortsätter att ladda tanken genom att vattnet självcirkulerar. Skulle ett ström-avbrott inträffa börjar Laddomat 21 automa-tiskt ladda tanken genom självcirkulation.

Placering av panna, ackumulatortank och Laddomat

Du har stor frihet när det gäller placering av de olika delarna i ditt värmesystem. Tänk bara på att inte placera ackumulatortanken lägre än pannan eftersom självcirkulationen då inte kommer att fungera. Tänk även på att långa avstånd minskar flödet och därmed systemets effektivitet.

Dimensionering

De siffror vi anger för dimensionering i vår manual för Laddomat 21 är i första hand till för att garantera en bra självcirkulationen, men även för att flödet ska bli tillräckligt stort. För långa eller för klena rör gör det svårt att uppnå rätt flöde, vilket kan minska kapaciteten.
Behövs ingen självcirkulation, eller om pannans effekt är låg i förhållande till Laddomatens kapacitet, kan du i viss mån frångå våra anvisningar.

Tankkretsen i värmesystemet får varken vara för lång eller för klen. Om värmesystemet består av pannkrets (panna – Laddomat – panna) och tankkrets (Laddomat - tank - Laddomat), så bör tankkretsens längd inte överstiga 65% av totala rörlängden.

Två system - båda har totalt 15 meters avstånd mellan panna och tank. På det ena systemet sitter Laddomaten bredvid pannan, på det andra sitter Laddomaten bredvid tanken.

#